0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
10 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

ПКС / Педагогика
Мисленето е обусловено от решаване на познавателни задачи и е опосредствано от вече формирани представи и понятия, които водят да съждения и умозаключения. Това е характерна особеност на мисленето, по която то се отличава от другите познавателни процеси. Също така мисленето представлява обобщено отр
Брой страници: 80
Цена: 150 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА за придобиване на ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН на тема ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ ЗА ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
Брой страници: 93
Цена: 180 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Изобразителното изкуство съдейства за творческото развитие на личността. Спо¬собностите на човека и тяхното формиране предполагат усвояване на определени форми на дейност, създадени в процеса на социалното развитие. Развитието на способностите в голяма степен зависи от активната творческа дейност
Брой страници: 87
Цена: 180 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Празниците в детската градина имат своя специфика на провеждане и организация, съобразени с възрастовите особености на децата и отчитат тяхната емоционална зрялост. Формите на празнуване имат своите времеви промени по отношение на планиране, контрол на действията и координация на участниците.
Брой страници: 65
Цена: 150 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Бързото развитие на информационните технологии постепенно променя модела на обучение. Наред с традиционните се налагат и нови модели на електронно обучение. Проектната работа и мултимедийната презентация оказват ефективно съдействие за осъществяването на програми, задачи и образователно – възпитател
Брой страници: 96
Цена: 180 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Овладяването на езика и развитието на речта при 4-5 годишните деца в детската градина са две страни във възпитанието и обучението, като целта е в края на този обучителен период, когато вече е налице резултат от педагогическо въздействие, децата да са започнали да осъзнават елементите на езика и него
Брой страници: 77
Цена: 150 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Анализът на данните, получени чрез оценяването, установява доколко дадени педагогически практики благоприятстват постигането на знанията, уменията и отношенията, предвидени в държавните образователни изисквания. Разпространено е мнението, че оценяването има само контролни функции. Съвременността пр
Брой страници: 55
Цена: 180 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Целта на дипломната работа е да се изследва системата от картографски умения и начините за тяхното формиране в уроците по история. За постигане на целта се поставят следните задачи: 1 Анализиране историческия аспект на проблема за училищното картографско обучение по история в десети клас; 2 Да се
Брой страници: 70
Цена: 150 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Учебно-възпитателния процес е двустранен, съчетаващ обучаващата дейност на учителя и учебната дейност на учениците. Двете страни на учебния процес учител-ученици се намират в сложно взаимодействие. В основата на това взаимодействие стой източника на знания и учебните методи. Съотношението на методи
Брой страници: 112
Цена: 200 лв.

Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Демократизирането и хуманизирането на обществото ни изисква да се положат максимални усилия за даване на равен шанс на всички ученици за качествено обучение и пълноценно развитие. Именно отношението към учениците е мерило за цивилизованост на обществото, поради това че те са настоящето и бъдещето на
Брой страници: 91
Цена: 200 лв.

Качен от: admin