(+359) 878 343 252   info@izpitibg.comПри нас може да поръчате


Разработка на дипломна работа

Разработка на ПКС

Разработка на магистърска теза

Писане на курсова работа

Писане на реферати

Изготяне на проекти


Готови разработени теми
96 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:

курсови работи / Педагогика
I. Тема на урока: Минало предварително време – 6 клас II. Тип на урока: синтетичен III. Цели:
Брой страници: 5
Цена: Безплатно

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: user

План конспекти / Педагогика
- да се актуализират, систематизират и обобщят знания за речевата ситуация на общуване; - да се припомнят елементите на речевата ситуация; - да се актуализират и упражни използването на речеви средства, адекватни на ситуацията на общуване, съобразно с участниците в нея, темата целта и действият
Брой страници: 5
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
Ролята на художествените похвати в баладата „Неразделни“ от Пенчо Славейков. Произведението „Неразделни“ е балада, защото в него се откриват елементите на лирическо произведение, на епическо произведение, тъй като то има сюжет и в него присъстват фантастични елементи. Например дървото, което говор
Брой страници: 6
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin

План конспекти / Педагогика
чрез упражненията да се създадат умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците,както и стремеж към правилен и точен изказ чрез допълнителните задачи се цели затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията:за ролята на местоименията като свързващи думи в изречението и в текста Посредст
Брой страници: 9
Цена: 4,80 лв.

Качен на
: 06/07/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Мисленето е обусловено от решаване на познавателни задачи и е опосредствано от вече формирани представи и понятия, които водят да съждения и умозаключения. Това е характерна особеност на мисленето, по която то се отличава от другите познавателни процеси. Също така мисленето представлява обобщено отр
Брой страници: 80
Цена: 150 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА за придобиване на ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН на тема ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ ЗА ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
Брой страници: 93
Цена: 180 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Изобразителното изкуство съдейства за творческото развитие на личността. Спо¬собностите на човека и тяхното формиране предполагат усвояване на определени форми на дейност, създадени в процеса на социалното развитие. Развитието на способностите в голяма степен зависи от активната творческа дейност
Брой страници: 87
Цена: 180 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Празниците в детската градина имат своя специфика на провеждане и организация, съобразени с възрастовите особености на децата и отчитат тяхната емоционална зрялост. Формите на празнуване имат своите времеви промени по отношение на планиране, контрол на действията и координация на участниците.
Брой страници: 65
Цена: 150 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Бързото развитие на информационните технологии постепенно променя модела на обучение. Наред с традиционните се налагат и нови модели на електронно обучение. Проектната работа и мултимедийната презентация оказват ефективно съдействие за осъществяването на програми, задачи и образователно – възпитател
Брой страници: 96
Цена: 180 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Овладяването на езика и развитието на речта при 4-5 годишните деца в детската градина са две страни във възпитанието и обучението, като целта е в края на този обучителен период, когато вече е налице резултат от педагогическо въздействие, децата да са започнали да осъзнават елементите на езика и него
Брой страници: 77
Цена: 150 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Анализът на данните, получени чрез оценяването, установява доколко дадени педагогически практики благоприятстват постигането на знанията, уменията и отношенията, предвидени в държавните образователни изисквания. Разпространено е мнението, че оценяването има само контролни функции. Съвременността пр
Брой страници: 55
Цена: 180 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin

ПКС / Педагогика
Целта на дипломната работа е да се изследва системата от картографски умения и начините за тяхното формиране в уроците по история. За постигане на целта се поставят следните задачи: 1 Анализиране историческия аспект на проблема за училищното картографско обучение по история в десети клас; 2 Да се
Брой страници: 70
Цена: 150 лв.

Качен на
: 29/06/2023
Качен от: admin
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8