0878 343 252         info@izpitibg.com
Дипломни, курсови работи, лекции, презентации

При нас може да поръчате


      Разработка на дипломна работа

      Разработка на ПКС

       Разработка на магистърска теза

      Писане на курсова работа

      Писане на реферати

      Изготяне на проекти


Готови разработени теми
35 НАМЕРЕНИ МАТЕРИАЛИ Сортирай:


курсови работи / Педагогика
I. Тема на урока: Минало предварително време – 6 клас II. Тип на урока: синтетичен III. Цели:
Брой страници: 5
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Педагогика
1. Увод. Теоретични познания за агресивността 1.1. Инстинктни теории 1.2. Фрустрацията и агресията 2. Изложение. Генезис на детската агресия 2.1. Видове и проявления 2.2. Детермиране на детската агресивност-влияещи фактори 3. Източник и степен на подражание на агресивно поведение 3.1. Диферен
Брой страници: 17
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
Директорът е едноличен административен орган на държавната власт, който организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището. Основните права и задължения на директора според Закона за народната просвета са свързани със следните основни направления на дейност:
Брой страници: 18
Цена: 15 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
Анотация. Образованието е продукт и фактор за развитието на човешкото общество. И образованието , и науката са едни от найважните области на социалната дейност. Развитието е общо свойство на природата, обществото и човешката личност. Това е преминаване от низшето към висшето. Развитието се разгръ
Брой страници: 9
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Педагогика
Образованието им е важна задача на цялото общество, което трябва да им даде възможност за реализация в живота – личностна и икономическа.В тази връзка особено място заема проблемът за интегрираното им обучение. Най-общо същността на това обучение се свежда до
Брой страници: 10
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Педагогика
Думата принцип има латински произход /principium/ и означава "основа","начало","изходно положение" или "основно изискване" по отношение на дейността и поведението на човека. Принципи съществуват както в науката, в смисъл на основни положения в дадена наука, така и в живота. Първите се базират на
Брой страници: 17
Цена: Безплатно

Качен от: user

курсови работи / Педагогика
Деца със специални нужди — това са децата и подрастващите, които страдат от психически, сензорни и физически увреждания. Целта на работата с деца със специални нужди е тяхната социалната рехабилитация и интеграцията им в обществото. Основни понятия при работата с деца със специални нужди са коре
Брой страници: 11
Цена: Безплатно

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
Рисуването е творчески акт, който позволява на детето или възрастния да усети и разбере себе си, да изрази свободно своите мисли, чувства, да се освободи от конфликт. Рисуването широко се използва при „снемане” на психическо напрежение, стресови ситуации, корекция на неврози, страхови състояния.
Брой страници: 13
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
Вниманието е психичен процес на активно насочване и съсредоточаване на съзнанието и психичната дейност върху една страна, една сфера, факт, детайл или нюанс от реалността, при игнориране на всичко останало, което се обуславя от външни (обективни) или вътрешни (субективни) причини или Вниманието е
Брой страници: 13
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
“Самостоятелната работа на учениците, включена в процеса на обучението, е такава работа, която се изпълнява без непосредственото участие на учителя, но по негово поръчение в специално определено време; при това учениците съзнателно се стремят да постигнат поставената задачата цел, влагат всички
Брой страници: 39
Цена: 40 лв.

Качен от: admin

курсови работи / Педагогика
Целта на настоящата тема е да поясни, каква е ползата от социалната педагогика и и какво е нейното място в училище, защо тя е толкова важен аспект от социалния живот.
Брой страници: 12
Цена: 4,80 лв.

Качен от: admin
Стр.: 1 2 3